Spôsob pokládky zámkovej dlažby

[ « späť ]
Úvodná stránka » Blog » Spôsob pokládky zámkovej dlažby

Každá plocha je individuálna a preto si vyžaduje aj individuálne riešenia v závislosti od spôsobu využívania (dopravného zaťaženia) daných inžiniersko-geologických pomerov podložia a jeho únosnosti, klimatických podmienok a vlastností stavebných materiálov. Pre správne vytvorenie plôch je nutné vždy dodržiavať platné zákonné normy a pokyny k pokládke. Všetky stavebné práce musia byť vykonané podľa projektovej dokumentácie a pod odborným dohľadom.

Spôsob ukladania dlažby

Výkopové práce, spodná stavba

Konštrukčné požiadavky na zemnú pláň stanovuje norma STN 73 3050 a S­TN 73 6133. Zem­né práce sú prvou fázou každej výstavby. Cieľom je vytvoriť vyrovnanú a riadne zhutnenú zemnú pláň (modul pružnosti podložia Edef = 45 alebo 60 MPa). Zemné práce vykonávame za vhodných klimatických podmienok. Dno výkopu sa musí robiť v sklone. Pozdĺžny sklon dna musí byť aspoň 0,5% a priečny sklon musí byť aspoň 3,0%.

Podkladové a ochranné vrstvy

Betónová dlažba sa kladie na nestmelené alebo stmelené podkladové vrstvy zhotovené podľa STN 73 6126 alebo STN 73 6124–1. Ochranná vrstva je prvá konštrukčná vrstva na zemnej pláni. Ochrannú vrstvu väčšinou tvorí nestmelený materiál napr. štrkodrvina. Nosnú podkladovú vrstvu uložíme na ochrannú vrstvu, ktorá môže byť z nestmelených aj stmelených materiálov. Ako nestmelené materiály môžu byť použité mechanicky spevnené kamenivo, vibrovaný štrk, štrkodrvina a štrkopiesok. Ako stmelené materiály môžu byť použité cementom stmelené zmesi, medzerovitý cementový betón a podkladový cementový betón. Podkladové vrstvy musia byť zhotovené v projektovanom sklone tak, aby bol zabezpečený odtok vody z povrchu konštrukcie. Prípadné nerovnosti podkladu merané latou podľa STN EN 10 036–7 nesmú byť v pozdĺžnom smere väčšie ako 20 mm a v priečnom smere väčšie ako 15 mm. Odchýlky od priečneho sklonu nesmú byť väčšie ako 0,5%. Pri jednotlivých druhoch spevnených dopravných plôch sa požaduje únosnosť podkladového systému vyjadrená ekvivalentným modulom pružnosti E ekv = 100 až 200 MPa (rieši projekt).

Podmienky kladenia

Dlažba sa kladie na suchý a čistý podklad v primeraných poveternostných podmienkach. Kladenie sa môže vykonávať pri použití lôžka z nestmeleného materiálu pri teplotách >±0°C, v prípade stmelených materiálov alebo betónovej zmesi pri teplotách >+5°C.

Osadenie obrúb

Obrubníky, palisády, obrubové kocky, prídlažba a betónové žľaby sa kladú do zavlhnutého betónového lôžka hrúbky ≥100 mm. Podrobnejšie viď. nižšie.

Zhotovenie lôžka dláždeného krytu (ložná vrstva)

Ložná vrstva sa rozprestrie na suchú a čistú vrstvu podkladu. Táto vrstva musí byť zhotovená v rovnomernej hrúbke 3 až 4 cm. Najvhodnejším materiálom je drobné drvené kamenivo frakcie 2/5, 4/8 mm.

Pokládka dlažby a škárovanie

Pre zhotovovanie a skúšanie krytov vozoviek pozemných komunikácií, krytov nemotoristických komunikácií, dopravných a iných plôch z dlažby platí norma STN 73 6131. Dlažby sa kladú z už položeného krytu, pričom treba dbať na dodržiavanie rovnomernej šírky škár v rozmedzí 3 – 5 mm. Dodržiavanie škár je nutné i z dôvodu možných rozmerových tolerancii dlažieb. Pri hrúbke ložnej vrstvy je potrebné uvažovať s určitým nadvýšením s prihliadnutím na dohutňovanie hotovej plochy. Vyplňovanie škár pri niektorých dlažbách sa môže vykonávať súbežne s kladením dlažieb. Škárovanie je možné robiť iba na suchom povrchu dlažby a iba suchým škárovacím materiálom a pred zhutnením sa musí dláždená plocha dôkladné zamiesť. Najvhodnejším materiálom na škárovanie je premývaný kremičitý piesok frakcie 0/1 alebo 0/2 mm. Pri škárovaní dlažieb s Einstein systémom je najvhodnejší materiál drobné drvené kamenivo frakcie 1/3 mm. Zhutňujeme vibračnou doskou opatrenou gumenou podložkou. Po zhutnení sa doplní škárovací materiál do škár. Škárovací materiál sa doplní podľa potreby ešte po dvoch až troch týždňoch po položení dlažieb.

Orientačné zloženie podkladových vrstiev
  Pochôdzne plochy Pochôdzne a občas pojazdné plochy do 2,5 t Pojazdné plochy do 3,5 t Pojazdné plochy nad 3,5 t
Betónová dlažba (výška dlažby) 40 – 60 mm 40 – 80 mm 80 – 100 mm 80 – 100 mm
Ukladacie lôžko Drvené kamenivo fr. 2/4, 4/8 mm 40 – 50 mm 40 – 50 mm 40 – 50 mm 40 – 50 mm
Podkladová vrstva* Drvené kamenivo fr. 8/16, 0/22 mm 150 – 200 mm 100 – 150 mm xxx xxx
Podkladová vrstva* Drvené kamenivo fr. 0/22, 0/32 mm xxx xxx 150 mm 150 mm
Ochranná vrstva* Drvené kamenivo fr. 0/45, 0/63 mm xxx 150 – 200 mm 150 – 200 mm 200 mm
Podložie (únosnosť podložia Ep,n) 30 MPa 45 MPa 45 – 60 MPa 60 MPa

* Požadovaná únosnosť podkladových vrstiev Eekv 100 až 200 MPa. Pri pojazdných plôch s dopravným zaťažením nad 3,5 t podkladová vrstva môže byť vyhotovená aj ako mechanicky spevnené kamenivo (MSK) alebo cementom stmelená zmes (CBGM).

Spôsob pokládky zámkovej dlažby – orientačné zloženie podkladových vrstiev
 1. hrúka dlažby podľa zaťaženia, vyškárovaná kremičitým pieskom
 2. šírka škáry 3 – 5 mm
 3. lôžko z drveného kameniva frakcie 4/8 mm (hrúbka 40 – 50 mm)
 4. podkladová vrstva 100 – 200 mm
  • z nestmelených materiálov (mechanicky spevnené kamenivo, vibrovaný štrk, štrkodrvina a štrkopiesok)
  • zo stmelených materiálov (cementom stmelené zmesi, medzerovitý betón a zemina stabilizovaná cementom)
 5. ochranná vrstva (hrúbka 150 – 200 mm)
 6. vyrovnané, ahutnené a vyspádované podložie – minimálny spád 3%
Osadenie obrubníkov, palisád a žľabov

Pri osadení betónových obrubníkov, palisád a žľabov odporúčame rešpektovať skladobné moduly dlažieb. Obrubníky, palisády a žľaby sa osádzajú do lôžka z vlhkej betónovej zmesi dostatočne hrubej (cca 10 – 20 cm). Po osadení tvaroviek treba obrubníky dobetónovať z obidvoch strán (tzv. bočná opora). U palisád je nutné bočnú oporu vytiahnuť do 1/3 výšky palisády. Rovnomerné a zvislé osadenie palisád je potrebné zabezpečiť pomocou dočasného vyklinovania z dôvodu kónického tvaru palisád. Ako podkladový materiál pod betónové lôžko slúži štrkodrvina v minimálnej hrúbke 10 cm. Obrubníky sa môžu ukladať aj so škárami (šírka 3 – 5 mm), túto škáru nevyplňujeme! Výnimku tvoria prípady keď projektová dokumentácia škáry požaduje mať vyplnené. Ak budú škáry vyplnene plastickou priľnavou hmotou, musí mať škára šírku minimálne 10 mm.

Osadenie parkových obrubníkov
Spôsob pokládky zámkovej dlažby – osadenie parkových obrubníkov
Osadenie cestných obrubníkov
Spôsob pokládky zámkovej dlažby – osadenie cestných obrubníkov
Osadenie žľabov a nájazdových obrubníkov

Spôsob pokládky zámkovej dlažby – osadenie žľabov a nájazdových obrubníkov 1
Obrubník cestný osadený do cca 15 cm hrubého betónového lôžka. Vpravo od obrubníka odvodňovací žľab s prehĺbením 8 cm.

Spôsob pokládky zámkovej dlažby – osadenie žľabov a nájazdových obrubníkov 2
Obrubník nájazdový osadený do cca 15 cm hrubého betónového lôžka.

Spôsob pokládky zámkovej dlažby – osadenie žľabov a nájazdových obrubníkov 3
Odvodňovací žľab osadený do cca 15 cm hrubého betónového lôžka.

Spôsoby ukladania platní

Prvým predpokladom správneho položenia betónových platní je príprava podložia a podkladových vrstiev, na ktorých závisí životnosť, účelnosť i estetika výsledného diela. Platne sa ukladajú do podložia z kamennej drte podobne ako zámková dlažba, môžeme ich lepiť na betónovú plochu alebo ukladať na plastové terče. Nasledujúce spôsoby kladenia betónových platní sa vzťahujú na výrobky Carat, La Linia, Pastella, Corona Brillant, Picola, Umbriano, Záhradné platne, Záhradné platne Elegant, Pizza a platne z programu Bradstone, Lusso Tivoli, AsTi, Nordic Maritime, sven a Riviera. Zemné práce – podobne ako pri pokládke dlažby (viď vyššie). Podkladové vrstvy – podobne ako pri pokládke dlažby (viď vyššie).

Pokládka platní na štrkové lôžko (len pochôdzne plochy)
Spôsob pokládky zámkovej dlažby – pokládka platní na štrkové lôžko
 1. betónové platne (dlaždice)
 2. škára medzi platňami 3 – 5 mm vyškárovaná pieskom
 3. ložná vrstva, hrúbka 30 – 40 mm, drvené kamenivo frakcie 4/8 mm
 4. zhutnená podkladová vrstva, hrúbka minimálne 200 mm drvené kamenivo frakcie 8/16 mm alebo 0/32 mm
 5. mrazuvzdorné podložie

Na zhutnenú podkladovú vrstvu z drveného kameniva sa uloží ložná vrstva drobného drveného kameniva frakcie 4/8 mm. Táto vrstva sa môže predvibrovať. Pre vytvorenie rovnako širokých škár a pre zabránenie pohybu platní je vhodné použiť plastové krížiky. Správne dosadnutie platní na lôžko sa upraví poklepaním gumovým kladivom. Platne neodporúčame hutniť vibračnou doskou. Po uložení platní sa do škár zametie škárovací piesok. Povrch aj piesok musia byť suché.

Pokládka platní na maltové lôžko (pochôdzne plochy a občas pojazdné s osobnými autami)
Spôsob pokládky zámkovej dlažby – pokládka platní na maltové lôžko
 1. betónové platne (dlaždice)
 2. škára medzi platňami 8 – 10 mm vyškárovaná maltou
 3. maltové lôžko, hrúbka 10 – 20 mm, lepiaca malta flexibilná pre strednehrubé lôžko
 4. podkladný betón z betónu C16/20, hrúbka 100 – 150 mm vystužený sieťovinou, nezabúdať na dilatácie
 5. zhutnené drvené kamenivo frakcie 0/32 mm, hrúbka 150 – 200 mm
 6. mrazuvzdorné podložie

Pri nasiakavých podkladoch je potrebné aplikovať penetračný náter podľa odporúčania výrobcu stavebného lepidla. Malta sa nanáša zubovou stierkou na podklad aj na spodnú stranu platní. Pre vytvorenie rovnakej šírky škár a pre zabránenie pohybu platní je vhodné použiť plastové krížiky. Škárovaciu maltu treba vtláčať cez škárovaciu pištoľ. Dilatačné škáry v ploche urobiť vždy nad škárami v podklade.

Pokládka platní na terčíky (len pochôdzne plochy)
Spôsob pokládky zámkovej dlažby – pokládka platní na terčíky
 1. betónové platne (dlaždice)
 2. škára medzi platňami cca. 4 mm, škáry ostanú voľné
 3. plastový terčík
 4. podkladný betón z betónu C16/20, hrúbka 100 – 150 mm vystužený sieťovinou, nezabúdať na dilatácie
 5. zhutnené drvené kamenivo frakcie 0/32 mm, hrúbka 150 – 200 mm
 6. mrazuvzdorné podložie

Suchá montáž platní na plastové terče má oveľa viac výhod ako lepenie na betónovú dosku a kladenie na štrkové lôžko. Platne kladené na terče môžu byť uložené priamo na hydroizolačnú fóliu alebo na extrudovaný polystyrén (pod terče uložiť geotextíliu). Platne sú trvalo rozoberateľné, čím je umožnená oprava a výmena platní. Platne uložené na terče sa neškárujú, voľná škára. Platne z programu Bradstone, Lusso Tivoli, AsTi, Nordic Maritime, sven a Riviera neodporúčame ukladať na terče.

Farebný svet

Okrem vytvárania rôznych povrchov kladieme dôraz aj na pestrý farebný svet našich výrobkov. Estetickú hodnotu viacfarebných dlažieb a platní zvyšujeme aj aplikáciou špeciálnych technológií ako je melírovanie, štruktúrovanie a farebné prechody. Na docielenie správneho efektu treba tieto dlažby klásť inak, než sú uložené na palete. Príklady uloženia prvkov na palete a na ploche sú ukázané na nasledovných obrázkoch.

Jednofarebné výrobky

Spôsob pokládky zámkovej dlažby – jednofarebné výrobky
Uloženie na ploche

Farby a pigmenty sú zmiešané priamo v nášľapnej vrstve tvarovky. Farby a pigmenty používané v našich výrobkoch sú kvalitné a odolné voči UV žiareniu.

Výrobky s prechodom farieb

Spôsob pokládky zámkovej dlažby – výrobky s prechodom farieb – uloženie na palete
Uloženie na palete

Spôsob pokládky zámkovej dlažby – výrobky s prechodom farieb – uloženie na ploche
Uloženie na ploche

Jedna vrstva je vytvorená z farebných prechodových pásov. Pomer jednotlivých farieb na vrstve nie je rovnaký. Pri pokládke je možné miešaním vytvoriť individuálne farebné riešenie.

Melírované výrobky

Spôsob pokládky zámkovej dlažby – melírované výrobky – uloženie na palete
Uloženie na palete

Spôsob pokládky zámkovej dlažby – melírované výrobky – uloženie na ploche
Uloženie na ploche

Výrobnou technológiou je možné vytvárať náhodné farebné odtiene. Každý prvok má jedinečný farebný odtieň. Z položenej plochy vyžaruje prírodný efekt.

Pestré tvary (kombiformy)

Spôsob pokládky zámkovej dlažby – pestré tvary – uloženie na palete
Uloženie na palete

Spôsob pokládky zámkovej dlažby – pestré tvary – uloženie na ploche
Uloženie na ploche

Na každej palete výrobkov s označením „kombi“ sa nachádza viacero formátov. Výhodou tohto riešenia je, že farebné a hrúbkové rozdiely sú znížené na minimum.

Stavba plotov a múrov

Výstavba plotov a okrasných múrov

(Castello plotový systém, Rivago plotový systém, Drážkovaný plotový systém, Bradstone Travero múr, Bradstone Argento múr)

Spôsob pokládky zámkovej dlažby – výstavba plotov a okrasných múrov 1 Spôsob pokládky zámkovej dlažby – výstavba plotov a okrasných múrov 2 Spôsob pokládky zámkovej dlažby – výstavba plotov a okrasných múrov 3

Tieto výrobky sa môžu používať na vytvorenie plotov, plotových pilierov, nízkych oporných múrikov, nízkych záhonových múrikov, podmuroviek, lavičiek a okrasných múrikov. Výkop pre základovú konštrukciu široký aspoň 40 cm a hlboký 80 až 120 cm. Na dno výkopu naviezť nezamŕzajúci materiál, štrk alebo drvené kamenivo. Štrkové lôžku zhutniť. Výška lôžka 10 až 30 cm. Betónový základ vyhotoviť z betónu C16/20 vo výške 70 až 100 cm pri teplotách nad +5°C. Základ treba vystužiť oceľovou výstužou aby bol dostatočne pevný. Základovú konštrukciu treba riešiť so statikom. Pri stavbe základovej konštrukcie je tiež potrebné rešpektovať požiadavky na dilatačné celky pre betónové stavby vystavené vonkajším klimatickým podmienkam. Pri vyhotovovaní základu je potrebné pamätať na nutnosť spojenia základovej konštrukcie a vlastného plota oceľovou výstužou, ktorá bude prechádzať stredom dutín betónových tvaroviek. Do betónového základu je potrebné zapustiť vo vzdialenosti asi 40 cm zvislo výstuž (tak, aby vždy vyšli do dutiny tvárnice). Výstuž musí dostatočne vyčnievať, aby na ňu bolo možné napojiť výstuž vlastného plota. Priemer, množstvo a rozmiestnenie výstuže rieši projektant alebo statik vzhľadom na konkrétne podmienku a umiestnenie stavby. Základovú konštrukciu odporúčame ukončiť debniacimi tvárnicami, ktoré budú osadené tak, aby vrchná časť týchto tvárnic bola ukončená nad upraveným terénom aspoň 5 cm. Po vyzretí betónu (minimálne 14 dní) aplikujeme tekutú hydroizoláciu podľa odporúčania výrobcu.

Stavba plotovej konštrukcie je jednoduchá. Všetky stavebné práce ako aj lepenie a betónovanie musia byť vykonávané pri teplotách nad +5°C. Aj počas vyzrievania a tvrdnutia betónu musí byť teplota nad +5°C. Prvý rad tvárnic osadiť do hrubého maltového lôžka. Počas pokládky kontrolovať rovinnosť prvého radu vodováhou. Pri murovaní je potrebné vyvarovať sa ušpinenia povrchu. Pri stavbe plotovej konštrukcie je potrebné pamätať, že tvarovky majú určité výrobné tolerancie. Tieto tolerancie je možné vymedziť vkladaním klinov medzi niektoré tvarovky tak, aby boli škáry rovné. Pri stavbe plotovej konštrukcie je tiež potrebné rešpektovať požiadavky na dilatačné celky pre betónové stavby vystavené vonkajším klimatickým podmienkam. Dutiny tvárnic je potrebné vyplniť zavlhnutou betónovou zmesou triedy C16/20 s veľkosťou kameniva frakcie 0/12 mm. Betónovú zálievku je potrebné zhutniť prepichovaním oceľovou výstužou. Ďalšie rady ukladáme na sucho (do výšky plota 1,0 m) s posunutím o ½ tvárnice a vždy po jednom rade zalievame betónom. Pri plotovom systéme Castello odporúčame aj nalepiť jednotlivé tvarovky pri plote s výškou ≥1,0 m. Posledný rad tvárnic vyplniť betónom len do ¾ . Krycie platne nalepiť flexibilným stavebným lepidlom. Škáru medzi krycími platňami je potrebné vyškárovať škárovacou maltou. Šírka škáry minimálne 8 mm. Pri stavbe plotového a múrového systému Travero a Argento základovú konštrukciu vybudovať podobne ako je popísané vyššie. Prvý rad tvárnic osadiť do hrubého maltového lôžka. Na osadenie a murovanie použiť maltu na súčasné murovanie a škárovanie pevnosti M5. Dodržiavať hrúbku ložnej a styčnej škáry 7 až 10 mm. Stĺpové tvarovky môžu mať na spodnej strane betónovú škrupinu. Betónovú škrupinu pred osadením stĺpovej tvarovky prerazíme. Stĺpové tvarovky prevlečieme cez oceľové výstuže (minimálne 2 x Ø12 mm), ktoré už boli osadené do základu. Stĺpové tvarovky najprv osádzame do hrubého maltového lôžka. Na osadenie a murovanie použijeme maltu na súčasné murovanie a škárovanie pevnosti M5. Dodržiavame hrúbku ložnej škáry 7 až 10 mm. Po osadení stĺpovej tvarovky vyplniť dutinu kvalitnou zavlhnutou betónovou zmesou triedy aspoň C16/20. Pre vyplnenie dutín je najvhodnejší betón so zrnami do 12 mm. Zalievame po každom druhom rade. Výplňový betón odporúčame ukončiť tak, aby jeho horná hrana bola aspoň 10 mm pod úrovňou hornej hrany plotových tvaroviek. Súčasne so stĺpovými tvarovkami osádzame aj murovacie prvky.

 • Odporúčaná maximálna výška voľne stojacej steny zo základných prvkov je cca 116 cm (t.j. 7 radov + krycia platňa).
 • Odporúčaná maximálna výška opornej steny zo základných prvkov je cca 68 cm (t.j. 4 rady + krycia platňa).
 • Odporúčaná maximálna výška stĺpa zo stĺpových prvkov je cca 163 cm (t.j. 10 radov + krycia platňa).

Nakoniec osadiť krycie platne do stavebného lepidla. Škáru medzi krycími platňami je potrebné vyškárovať škárovacou maltou. Šírka škáry 5 – 8 mm.

Výstavba nízkych oporných múrikov

(Bradstone Mountain Block múr)

Spôsob pokládky zámkovej dlažby – výstavba nízkych oporných múrikov

Tieto výrobky sa môžu používať na vytvorenie nízkych nenosných jednopohľadových múrikov, nízkych oporných múrikov, vyvýšených kvetinových záhonov, kvetináčov a okrasných múrikov.

Výkop pre základovú konštrukciu musí byť dostatočne široký (minimálne 30 cm) a hlboký aspoň 80 cm. Na dno výkopu naviezť nezamŕzajúci materiál, štrk alebo drvené kamenivo. Štrkové lôžko zhutniť. Výška lôžka 30 až 60 cm. Betónový základ vyhotoviť z betónu C16/20 vo výške 20 až 50 cm. Prvý rad tvárnic osadiť do hrubého maltového lôžka. Počas pokládky kontrolovať rovinnosť prvého radu vodováhou. Ďalšie rady z jednotlivých tvárnic ako aj krycie platne ukladať do 3 až 5 mm hrubej vrstvy lepiacej malty. Lepiacu maltu nanášať na vodorovnú plochu tvárnic. Škáry medzi tvárnicami nevyplňovať. Vytlačené lepidlo zo škár odstrániť a tvárnice očistiť. Odporúča sa vložiť pri päte múra drenáž proti vode stekajúcej zo svahu. Okrem toho treba vložiť z vnútornej strany múrikov nopovú fóliu výstupkami smerom k betónovým tvarovkám. Nopovú fóliu ukončiť pod spodnou hranou krycej platne. Na zadnú drenážnu výplň je potrebné použiť nezamŕzajúci materiál, ktorý je potrebné ukladať po vrstvách. Prvky každej vrstvy múru sú previazané o polovicu spodnej vrstvy. Takto dôjde pomocou zadného zámku na zadnej spodnej hrane bloku k vzájomnému spevneniu jednotlivých vrstiev. Pokiaľ budete stavať múr z viacerých radov, treba zohľadniť, že pri každom rade automaticky vzniká odskok o 15 mm. Tým je vytvorené mierne naklonenie proti svahu a stena je stabilizovaná. Odporúčaná výška múru je cca 104 cm (10 radov + krycia platňa). Na poslednú vrstvu blokov nalepiť krycie platne lapiacou maltou a škáry vyplniť škárovacou maltou.

Výstavba dekoračných múrikov

(Bradstone Madoc múr, Bradstone Milldale múr)

Spôsob pokládky zámkovej dlažby – výstavba dekoračných múrikov

Tieto výrobky sa môžu používať na vytvorenie nízkych nenosných jednopohľadových múrikov, podmuroviek, nízkych záhonových múrikov, kvetináčov, lavičiek a okrasných múrikov. Výkop pre základovú konštrukciu široký minimálne 20 cm a hlboký aspoň 50 cm. Na dno výkopu naviezť nezamŕzajúci materiál, štrk alebo drvené kamenivo. Štrkové lôžku zhutniť. Výška lôžka 10 až 20 cm. Betónový základ vyhotoviť z betónu C16/20 vo výške 15 až 25 cm. Prvý rad tvárnic osadiť do hrubého maltového lôžka. Počas pokládky kontrolovať rovinnosť prvého radu vodováhou. Ďalšie rady z jednotlivých tvárnic ako aj krycie platne ukladať do 3 až 5 mm hrubej vrstvy lepiacej malty. Lepiacu maltu nanášať na vodorovnú aj zvislú plochu tvárnic. Tvárnice osádzať vždy smerom zľava doprava. Škáry medzi tvárnicami nevyplňovať. Vytlačené lepidlo zo škár odstrániť a tvárnice očistiť. Škáry medzi krycími platňami vyplniť silikónom. Maximálna odporúčaná výška dekoračných múrikov je cca 88 cm (6 radov + krycia platňa). Z vnútornej strany múrikov vyplniť lepiacou maltou všetky vzniknuté medzery medzi jednotlivými tvarovkami. Keď z týchto múrikov budú vytvorené kvetináče alebo nízke vyvýšené záhony, tak je potrebné vložiť z vnútornej strany múrikov nopovú fóliu výstupkami smerom k betónovým tvarovkám. Nopovú fóliu ukončiť pod spodnou hranou krycej platne. Následne môžete nasypať zeminu, do ktorej budete sadiť rastliny.

 

Vyššie uvedené popisy sú všeobecné informácie o spôsobe výstavby. Odchýlky pri realizácii môžu nastať v závislosti od geologických pomerov a klimatických podmienok danej stavby. Pri všetkých stavebných prácach k stavbe oplotenia a múrov je potrebné rešpektovať platné zákonné a technické normy a smernice.

 

Foto: Semmelrock Stein+Design Dlažby s.r.o.

Zdroj: semmelrock.sk


Kontakt

MVC stavby s.r.o.

Napíšte nám

Pre úspešné odoslanie formulára je potrebné vyplniť polia označené hviezdičkou (*).


Realizácia: K3 GROUP, s.r.o. | počet prístupov od 01.02.2020: 100139

Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie