Najpoužívanejšie druhy striech #6 – Ihlanová (stanová) strecha

[ « späť ]
Úvodná stránka » Blog » Najpoužívanejšie druhy striech #6 – Ihlanová (stanová) strecha

Ihlanová strecha sa často označuje aj ako stanová. S týmto názvom možno mierne polemizovať. Stan v našich predstavách, s jeho dvomi obdĺžnikovými stenami stretávajúcimi sa v najvyššej hrane a na čelách ohraničený dvomi trojuholníkmi, evokuje skôr sedlovú strechu. Do reality nás rýchlo vrátia fanúšikovia „Vinetuoviek“. Už vám to dochádza? Spomenuli ste si na charakteristické indiánske tee-pee? Áno, tradičné indiánske tee-pee má tvar ihlanu a tento stan mali na mysli tí, čo dali ihlanovej streche pomenovanie „stanová“.

Najpoužívanejšie druhy striech: #6 – Ihlanová [stanová] strecha – ilustračný obrázok 1

Troška geometrie

Pre ozrejmenie terminológie je dobré si pripomenúť základné informácie o ihlane z geometrie:

Ihlan je teleso, ktoré je ohraničené podstavou tvorenou jedným n-uholníkom a n trojuholníkmi tvoriacimi bočné steny. V takomto prípade sa označuje ako n-boký ihlan. Iná definícia hovorí o ihlane ako o telese, v ktorom sú vrcholy n-uholníka priamočiaro spojené s bodom V ležiacim mimo roviny tohto mnohouholníka. Bod V sa nazýva vrchol ihlanu. Kolmá vzdialenosť vrcholu ihlanu V od roviny podstavy je výška v ihlanu.

Ak sa vrchol ihlanu nachádza nad ťažiskom n-uholníka, hovoríme o kolmom ihlane. Ak sa nenachádza nad ťažiskom n-uholníka, ide o šikmý ihlan.

Ak je podstava ihlana tvorená pravidelným n-uholníkom a bočné steny sú zhodné rovnoramenné trojuholníky, hovoríme o pravidelnom ihlane.

Trojboký ihlan nazývame tiež štvorstenom. Pravidelný štvorsten má podstavu i steny tvorené zhodnými rovnostrannými trojuholníkmi.

Ihlanová strecha, jej tvar a využitie

Stanová alebo ihlanová strecha má obvykle štyri trojuholníkové strešné plochy, ktoré sa zbiehajú do stredového vrcholu a tvoria tak štvorboký ihlan.

V literatúre sa stretávame aj s popisom stanovej strechy ako strechy nad štvorcovým pôdorysom vytvorenej štyrmi valbami rovnakého tvaru a veľkosti. Ide o trochu zjednodušený prístup, ktorý nepopisuje stanové, respektíve ihlanové strechy komplexne.

Najpoužívanejšie druhy striech: #6 – Ihlanová [stanová] strecha – ilustračný obrázok 2

Tento typ strechy sa využíva najčastejšie pri samostatne stojacich stavbách so štvorcovým pôdorysom. Na Slovensku sa v 70-tych a 80-tych rokoch minulého storočia tešili obrovskej popularite, pričom bývali pravidelne dopĺňané vikierom orientovaným do ulice, ktorý umožňoval lepšie využitie plochy podkrovného priestoru, ako aj jeho presvetlenie. Pokiaľ sa ihlanová strecha navrhuje pre stavbu s obdĺžnikovým pôdorysom, jej plášť je tvorený trojuholníkmi tak, že vždy dvojica trojuholníkov ležiacich oproti sebe musí mať rovnaký tvar.

Z riadkov venovaných teórii ihlanu vyplýva, že pôdorys ihlanovej strechy môže byť tvorený aj inými n-uholníkmi. Okrem štvorca a obdĺžnika je to najčastejšie 6-uholník, ktorý býva súčasťou stavieb starších rodinných domov, kaštieľov, panských sídiel alebo palácov. Viacuholníky sú charakteristické pre veže a prístavby sakrálnych a historických stavieb.

Vzhľadom na to, že tvar strechy je rozhodujúci aj pre to, do akej miery bude možné využiť priestor priamo pod ňou, ihlanová alebo stanová strecha neposkytuje v tomto ohľade veľa možností. V spodnej časti okrajov takejto strechy vznikajú v podkroví veľmi nízke priestory, ktoré sa nedajú plnohodnotne využiť. Za plne využiteľný sa považuje priestor s výškou minimálne 2,3 m. Plocha priestoru s nižšou výškou umožňuje len alternatívne spôsoby využitia, napríklad na skladovanie a v obmedzenej forme napríklad na spanie.

Problém s využitím pôdorysnej plochy ihlanovej strechy aspoň čiastočne riešia vstavané vikiere, pričom zo stavebného, ale aj tepelno-technického hľadiska je lepšie zvoliť jeden väčší vikier ako viacero menších. Novovybudované podkrovné priestory musia spĺňať viacero rozmerových pravidiel, no azda najdôležitejšie je, že svetlá výška obytných priestorov musí byť minimálne 2,6 m, a to najmenej nad 50% úžitkovej plochy. V prípade adaptácie starších povalových priestorov je prípustná výška 2,5 m.

Najpoužívanejšie druhy striech: #6 – Ihlanová [stanová] strecha – ilustračný obrázok 3

V ostatnom období sa stanové strechy projektovali na rodinných domoch a obytných budovách len zriedka. Z praktického hľadiska sa nahrádzali predovšetkým sedlovými alebo valbovými strechami.

S popularitou stavieb typu bungalovov však v posledných rokoch zaznamenávame nástup renesancie stanových striech – predovšetkým s nízkymi sklonmi.

Krov ihlanovej alebo stanovej strechy

Krov ihlanovej strechy môže mať najrôznejšiu konštrukciu – od klasických typov krovov, až po väzníkové. Projektanti navrhujú krovy ihlanových striech vždy s ohľadom na rozmery pôdorysu stavby a požadovanú výšku strechy, berúc do úvahy požiadavku na využitie podkrovného priestoru na skladovanie alebo zobytnenie.

Krovy tohto typu striech sa konštruujú od krovov s veľmi nízkym sklonom až po krovy označované ako strmé strechy. V tomto prípade sa už upúšťa od pomenovania strechy „ihlanová“ alebo „stanová“. Zvykne sa používať pojem „vežová strecha“. Vežová strecha je teda odvodená od stanovej strechy. Je to spravidla strecha nad štvorcovým pôdorysom vytvorená štyrmi valbami rovnakého tvaru a veľkosti, ktorej výška je podstatne väčšia ako dĺžka základne strechy. Pojmom vežová strecha sa označujú nielen strechy nad štvorcovým pôdorysom, ale v princípe môže ísť o akýkoľvek n-uholník.

Pokrývanie stanových alebo ihlanových striech

Stanová alebo ihlanová strecha je svojím tvarom mimoriadne kompaktná, pričom pomer jej povrchu určeného na pokrývanie k celkovej zastrešenej pôdorysnej ploche je veľmi priaznivý. Týka sa to hlavne striech s nižšími sklonmi. Pri kalkulácii spotreby krytiny sa však, paradoxne, táto výhoda stráca. Prečo? Na tomto mieste je nutné uvedomiť si, že strecha sa skladá z viacerých trojuholníkov. Každý jeden rad škridiel alebo inej strešnej krytiny je teda ukončený na oboch okrajoch zrezanými prvkami.

Takto je potrebné rezať jednotlivé betónové alebo keramické škridle, ale aj väčšie šablóny (napríklad plechovej krytiny). Rezanie je spojené s väčšou prácnosťou pri zhotovovaní pokrytia strechy, a zároveň so vznikom odpadu. Pri nákupe strešnej krytiny je potrebné s touto skutočnosťou počítať a nakúpiť približne o 10% krytiny naviac. V prípade plechovej veľkoformátovej krytiny to môže byť až o 20% materiálu naviac. Ale pozor, „naviac“ materiál sa z krytiny odreže a bude tvoriť odpad. Zaplatíte ho, ale úžitok z neho mať nebudete. Využiť pri pokrývaní iných častí strechy sa takmer s určitosťou nebude dať, alebo len vo veľmi obmedzenom množstve.

Upozorňujeme vás v tejto súvislosti, že rovnakým spôsobom budete musieť počítať so stratným aj v prípade, ak sa rozhodnete pre zateplenie ihlanovej alebo stanovej strechy PIR doskami, ktoré majú pre lepšie tepelno-technické vlastnosti pero a drážku. Odpad z týchto tepelnoizolačných dosiek tiež nebudete môcť na streche použiť, a to hlavne v prípade, ak bude z jednej strany dosiek nakašírovaná fólia poistnej hydroizolácie. Takto vzniknuté finančné straty sú, vzhľadom na vysokú cenu PIR izolácií, obrovské.

Tieto informácie uvádzame preto, aby ste vopred zvážili, pre aký typ strechy sa rozhodnete. Jednoduchý tvar strechy so sebou nesie pomerne jednoduchú montáž bez ďalších pridaných nákladov.

Ak v tejto časti píšeme o zvýšených nákladoch, musíme spomenúť ešte jeden fakt, ktorého sme sa už niekoľkokrát dotkli. Ide o budovanie striech s veľmi nízkymi sklonmi. Veľmi nízky sklon strechy, respektíve pokrývanie takejto strechy, nesie so sebou zvýšené riziko zatekania. Preto je nutné pri nízkych sklonoch strechy vykonávať dodatočné opatrenia smerujúce k zabezpečeniu funkčnosti strešného plášťa. Je to napríklad potreba prelepovania spojov na fólii poistnej hydroizolácie, podlepovanie kontralát, nutnosť použitia kvalitnejšej a aj drahšej poistnej hydroizolácie a pod. Zmenšuje sa tiež spektrum ponuky vhodných strešných krytín. Všetky tieto opatrenia sú spojené so zvýšenými nákladmi.

Tieto skutočnosti je potrebné včas odkomunikovať s projektantom a navrhnúť taký sklon strechy, ktorý by bol v oblasti bezpečného sklonu. V mnohých prípadoch ide len o kompromisné riešenie a zväčšenie sklonu strešných rovín o 4 – 5°. Takýto zásah do projektu len vo veľmi malej miere ovplyvní vizuálnu stránku konečného diela, avšak dokáže vám ušetriť niekoľko tisíc eur.

Najpoužívanejšie druhy striech: #6 – Ihlanová [stanová] strecha – ilustračný obrázok 4

Na záver

Výhody stanovej alebo ihlanovej strechy
 • Stanová alebo ihlanová strecha má pomerne jednoduchú konštrukciu.
 • Priestor pod takouto strechou je možné využiť na skladovanie, ale v mierne obmedzenej forme aj na bývanie.
 • Stanové alebo ihlanové strechy sa kvôli ich estetickým vlastnostiam s obľubou používajú na stavbách záhradnej alebo parkovej architektúry – na pergoly, altánky, prístrešky pre ohniská a pod.
 • Vhodne navrhnuté previsy ihlanovej strechy môžu spoľahlivo tieniť okná, a chrániť tak stavbu pred tepelnými účinkami slnečného žiarenia v letnom období. A naopak v zimnom období umožňujú prehrievanie priestorov slnečnými lúčmi.
 • Tento typ striech ponúka široké možnosti pre estetické stvárnenie. Je na nich možné využiť celé spektrum vyrábaných strešných krytín s minimálnymi alebo žiadnymi obmedzeniami.
Nevýhody stanovej alebo ihlanovej strechy
 • Nevýhodou je obmedzená možnosť využitia podkrovného priestoru na bývanie.
 • V prípade strechy s veľmi nízkym sklonom strešných rovín nie je vôbec možné strechu využiť funkčne.
 • Pokrývanie strechy strešnou krytinou je vzhľadom na potrebu rezania každej krajnej škridly alebo šablóny náročnejšie na remeselnú zručnosť pokrývača, na spotrebu materiálu, a tým aj finančne nákladnejšie.

Čo je dobré si zapamätať?

 • Stanová strecha má názov odvodený od indiánskeho tee-pee.
 • Realizácia stanovej alebo ihlanovej strechy je náročnejšia na remeselnú zručnosť.
 • Pri pokrývaní stanovej strechy je (v porovnaní s inými typmi striech) nutné počítať s väčším stratným.
 • V záujme úspor financií nepodliehajte trendom striech s veľmi nízkymi sklonmi – nebudete môcť využiť priestor pod strechou na skladovanie, a vybudovanie takejto strechy je (v porovnaní so strechami s bezpečnými sklonmi) drahšie.

 

Foto: Mediterran Slovakia s.r.o.

Zdroj: krytina.sk


Kontakt

MVC stavby s.r.o.

Napíšte nám

Pre úspešné odoslanie formulára je potrebné vyplniť polia označené hviezdičkou (*).


Realizácia: K3 GROUP, s.r.o. | počet prístupov od 01.02.2020: 100151

Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie